Zhao et al. Supplementary information

Published: 8 September 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/9z5ks5zbt7.1
Contributors:
Yan Zhao,
Jianzhong Zhang,
Bin Yang,
Jingyi Li,
Yangfeng Ding,
Liming Wu,
Litao Zhang,
Jinyan Wang,
Xiaohong Zhu,
Furen Zhang,
Xiaohua Tao,
Yumei Li,
Chunlei Zhang,
Linfeng Li,
Jianyun Lu,
Qingchun Diao,
Qianjin Lu,
Xiaoyong Man,
Fuqiu Li,
Xiujuan Xia,
Hao Cheng,
Bo Chen,
Jinchun Yan,
Guoqing Zhao,
Yingmin Jia

Description

Supplementary materials for Zhao et al. 'Efficacy and safety of CM310 in moderate-to-severe atopic dermatitis: Results from a multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled phase 2b trial'

Files

Institutions

Peking University People's Hospital

Categories

Atopic Dermatitis

License