A study of "Chromatin-binding protein PHF6 regulates activity-dependent transcriptional networks to promote hunger response". Gan et. al

Published: 18-03-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/fpndyzs4ht.1
Contributors:
Linhua Gan,
Jingjing Sun,
Shuo Yang,
Xiaocui Zhang,
Wu Chen,
Yiyu Sun,
Xiaohua Wu,
Cheng Cheng,
Jing Yuan,
Anan Li,
Mark A. Corbett,
Mathew P. Dixon,
Tim Thomas,
Anne K. Voss,
Jozef Gecz,
Guang-Zhong Wang,
Azad Bonni,
Qian Li,
Ju Huang

Description

The excel data and the original data (uncropped, unmodified images) for figures .

Files