General information

URL

http://data.mendeley.com/datasets/mnvhhb3rb3/1/files/25f622a3-55e6-408b-afbe-57550c9c6c54/8_sequence.fastq.gz?dl=1

Reference this file

Cite this dataset

Jiang, Xiaobing; Ren, Hui ; Yu, Xiang; Shen, Gengyang ; Zhang, Zhida; Shang, Qi; Zhao, Wenhua; Huang, jinjing; Yu, Peiyuan; Zhan , Meiqi ; Lu, Yongqiang; Tang, Jingjing; Liang, De ; Yao, Zhensong; Yang, Zhidong (2018), “Data for: miRNA-seq analysis of human vertebrae provides insight into the mechanism underlying GIOP.”, Mendeley Data, v1 http://dx.doi.org/10.17632/mnvhhb3rb3.1#file-25f622a3-55e6-408b-afbe-57550c9c6c54

gz 8_sequence.fastq.gz