General information

URL

http://data.mendeley.com/datasets/mnvhhb3rb3/1/files/b1128d23-6f6d-4a24-8058-2d4e902a5a04/novel_miRNAs_predicted_by_miRDeep2.xls?dl=1

Reference this file

Cite this dataset

Jiang, Xiaobing; Ren, Hui ; Yu, Xiang; Shen, Gengyang ; Zhang, Zhida; Shang, Qi; Zhao, Wenhua; Huang, jinjing; Yu, Peiyuan; Zhan , Meiqi ; Lu, Yongqiang; Tang, Jingjing; Liang, De ; Yao, Zhensong; Yang, Zhidong (2018), “Data for: miRNA-seq analysis of human vertebrae provides insight into the mechanism underlying GIOP.”, Mendeley Data, v1 http://dx.doi.org/10.17632/mnvhhb3rb3.1#file-b1128d23-6f6d-4a24-8058-2d4e902a5a04

xls novel_miRNAs_predicted_by_miRDeep2.xls