Data for: Social capital and antenatal depression in Chinese primiparas: a cross-sectional survey

Published: 31 August 2017| Version 2 | DOI: 10.17632/vjfsmmsjwc.2
Contributors:
Lei Yang,
Liangwen Xu,
Xueni Zhang,
Baodan Zhang,
hao chen,
Liu Huang,
Weijue Wang,
Atsushi Ogihara,
Chi Zhou

Description

Data for social capital and antenatal depression among Chinese primiparas

Files