Residential BB in YRD

Published: 13-04-2021| Version 1 | DOI: 10.17632/xmm4yztf9b.1
Contributors:
Hongli Wang,
Yaqin Gao,
Ying Liu,
Shengao Jing,
Yarong Peng,
Dandan Huang,
Xin Li,
Shiyi Chen,
Shengrong Lou,
Yingjie Li,
Cheng Huang

Description

This is the dataset for manuscript named "Unexpected high contribution of residential biomass burning to non-methane organic gases (NMOGs) in the Yangtze River Delta region of China"

Files