Data for: Human occupation, slash-burning and vegetation response from the final Pleistocene to the middle Holocene, Daling River basin, NE China

Published: 10 February 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/2492v2vkdg.1
Contributors:
Xinying Zhou,
Qingjiang Yang,
Xin Jia,
Keliang Zhao,
Xiaoqiang Li,
Yan Xin,
Qiang Gao,
junchi liu,
Chao Zhao,
Peter Jia

Description

this file is the pollen date of Chahai-1 section

Files

Categories

Pollen

License