Data for: Human occupation, slash-burning and vegetation response from the final Pleistocene to the middle Holocene, Daling River basin, NE China

Published: 10 February 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/2492v2vkdg.1
Contributors:
Xinying Zhou, Qingjiang Yang, Xin Jia, Keliang Zhao, Xiaoqiang Li, Yan Xin, Qiang Gao, junchi liu, Chao Zhao, Peter Jia

Description

this file is the pollen date of Chahai-1 section

Files

Categories

Pollen

Licence