Data for: Segmental joint model tests of immersed tunnel on a settlement platform: A case study of the Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge

Published: 30 April 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/2b543mckj2.1
Contributors:
Yong-Li XIE, Chang-gen Yan, Sheng-lin Bin, Hong-peng Lai, Guo-ping Xu, Hong-guang Zhang, Hong-zhou Liu, Zhi-nan HU

Description

The original research data has been provided in these zip files.

Files

Categories

Natural Sciences

Licence