Data for: Segmental joint model tests of immersed tunnel on a settlement platform: A case study of the Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge

Published: 30 April 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/2b543mckj2.1
Contributors:
Yong-Li XIE,
Chang-gen Yan,
Sheng-lin Bin,
Hong-peng Lai,
Guo-ping Xu,
Hong-guang Zhang,
Hong-zhou Liu,
Zhi-nan HU

Description

The original research data has been provided in these zip files.

Files

Categories

Natural Sciences

License