E. Popiel, A. Szewczuk - zadanie grupowe

Published: 4 December 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/2fmnzwfpzn.1
Contributors:
Ewelina Popiel, Agnieszka Szewczuk

Description

Streszczenie: Podejmowanie decyzji to proces, który ma na celu wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Obejmuje on grupę operacji myślowych oraz obliczeniowych. Aby ulepszyć procesy decyzyjne wykorzystuje się różne metody i techniki oparte na dziedzinie matematycznej i statystycznej. Podejmowanie decyzji jest podstawowym warunkiem rozwiązywania większości problemów występujących w przedsiębiorstwie. W każdym przypadku analiza różnych decyzji wymaga porównania korzyści i kosztów różnych sposobów postępowania. Istnieją różne definicje ryzyka finansowego. Jedna z nich mówi, że jest to rodzaj ryzyka, związane ze strukturą kapitałową kredytobiorcy. Jeżeli podmiot gospodarczy finansuje swój majątek kapitałami obcymi, to istnieje ryzyko, że odsetki będą na tyle wysokie, że znajdzie się on w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie będzie on w stanie dokonać spłaty kredytu lub wykupu obligacji. Ryzyko to jest tym wyższe, im wyższy jest udział kapitałów obcych w strukturze kapitałów kredytobiorcy oraz im wyższe są koszty jego pozyskania. Abstract: Making decisions is a process that aims to choose the best solution. It includes a group of thought and computational operations. To improve the decision-making processes, various methods and techniques based on the mathematical and statistical field are used. Decision making is a basic condition for solving most problems occurring in the enterprise. In each case, the analysis of the various decisions requires a comparison of the benefits and costs of the different procedures. The definition says that the financial risk is related to the borrower's capital structure. If an economic entity finances its assets with external capital, there is a risk that interest will be so high that it will be in a difficult economic situation and will not be able to repay the loan or redeem the bonds. The higher the risk is, the higher the share of foreign capital in the capital structure of the borrower and the higher the costs of its acquisition.

Files

Categories

Finance

Licence