Shedding Light on the Production of VOCs by Ozone Oxidation Chemistry at the Sea Surface Microlayer

Published: 1 February 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/2kmhcjfx6n.1
Contributors:
Yiqun Wang, jianqiang zeng, Baijie Wu, Huifan Deng, Pan Li, Bowen He, Jinli Xu, Hongwei Pang, Wei Song, Weiwei Hu, Jiangping Liu, Yan Yang, Xinming Wang, Zhiqiang Yu, Sasho Gligorovski

Description

Datasets for the research: Shedding Light on the Production of VOCs by Ozone Oxidation Chemistry at the Sea Surface Microlayer

Files

Categories

Environmental Geoscience

Licence