Data for: Stable isotopes verify geographical origin of Yak meat from Qinghai-Tibet Plateau

Published: 20-03-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/2nwp98mt5n.1
Contributors:
Karyne Rogers,
yuwei yuan,
Jirong Li,
Shengzhi Shao,
Jing Nie,
Rui Li,
Chongchong Yu,
Wei Wang,
Zhi Liu,
Wei Xia

Description

Supplementary Data

Files