SUPPLEMENTARY DATA: Coal elemental (compositional) data analysis with hierarchical clustering algorithms

Published: 21-01-2021| Version 1 | DOI: 10.17632/2nz6zmyznk.1
Contributors:
Na Xu,
,
Robert Finkelman,
Qing Li,
Mengmeng Peng,
Lizhi He,
Bin Huang,
Yuchen Yang,
Shifeng Dai

Description

This is the raw data for article "Coal elemental (compositional) data analysis with hierarchical clustering algorithms", from Adaohai and Datanhao coals, Daqingshan Coalfield, Inner Mongolia, China.

Files