Mitochondrial DNA copy number and risk of diabetes mellitus and metabolic syndrome

Published: 20 July 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/2r9mzf9kf7.1
Contributors:
Cuihong Huang, Lifang Chen, Jiangtao Li, Juanjuan Ma, Jun Luo, Qian Lv, Jian Xiao, Pan Gao, Wen Chai, Xu Li, Ming Zhang, Fulan Hu, Dongsheng Hu, Pei Qin

Description

Supplementary Material for Mitochondrial DNA copy number and risk of diabetes mellitus and metabolic syndrome.

Files

Categories

Diabetes, Meta-Analysis, mtDNA

Licence