Data for: A natural small molecule induces megakaryocytic differentiation and suppresses leukemogenesis through activation of PKCδ/ERK1/2 signaling pathway in erythroleukemia cells

Published: 21 August 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/2yjdfc42w5.1
Contributors:
xiaojiang hao,
yanmei li,
Li Chen,
Wei Gu,
yongqiang kangkang,
Juan Chen,
Qun Long,
Jue Yang,
Qing Rao,
Yong Hu,
Jianfei Qiu,
Jingrui Song

Description

result of western blot

Files