Data for: A natural small molecule induces megakaryocytic differentiation and suppresses leukemogenesis through activation of PKCδ/ERK1/2 signaling pathway in erythroleukemia cells

Published: 21 August 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/2yjdfc42w5.1
Contributors:
xiaojiang hao, yanmei li, Li Chen, Wei Gu, yongqiang kangkang, Juan Chen, Qun Long, Jue Yang, Qing Rao, Yong Hu, Jianfei Qiu, Jingrui Song

Description

result of western blot

Files

Categories

Biochemistry

Licence