Data for: Natural disasters and their impacts on silica harvest in China’s agriculture from 1988 to 2016

Published: 03-02-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/36mv6gg5dr.1
Contributors:
Shaofei Jin,
Zhong Deng,
Dexiang Zheng,
Yi Chen,
Heng Zhang,
Yuze Yuan,
Geng Lin,
ku Wang,
Jiangjiang Xia

Description

Raw data in this study.

Files