Microorganisms accelerate REE mineralization in supergene environments

Published: 16 November 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/3cfx76r68d.1
Contributors:
Xurui Li, Xiaoliang Liang, Hongping He, Jintian Li, Lingya Ma, Wei Tan, Yin Zhong, Jianxi Zhu, Mei-Fu Zhou, Hailiang Dong

Description

This is the research data of "Microorganisms accelerate REE mineralization in supergene environments".

Files

Institutions

Guangzhou Institute of Geochemistry

Categories

Biosorption, Soil Microbial Community

Licence