Microorganisms accelerate REE mineralization in supergene environments

Published: 16 November 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/3cfx76r68d.1
Contributors:
Xurui Li,
Xiaoliang Liang,
Hongping He,
Jintian Li,
Lingya Ma,
wei tan,
Yin Zhong,
jianxi zhu,
Mei-Fu Zhou,
Hailiang Dong

Description

This is the research data of "Microorganisms accelerate REE mineralization in supergene environments".

Files

Institutions

Guangzhou Institute of Geochemistry

Categories

Biosorption, Soil Microbial Community

License