EGFR exon mutation site abundance

Published: 17 December 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/3cs6nf65c8.1
Contributors:
Yueping Liu,
Meng Zhang,
xiaojie Fan,
Xiao xiao Wang

Description

EGFR mutation abundance of 413 real-time PCR positive cases which were verified by next-generation sequencing technology

Files

Categories

Abundance Estimation

License