Data for: Network Pharmacology-Based Study on the Mechanism of “Jiu Wei Zhu Huang San” in Respiratory Tract Infection Treatment

Published: 25-11-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/3fsvzdfbz6.1
Contributors:
Jiarui Wu,
Mengwei Ni,
Shuyu Liu,
JinHui Tian,
Ziqi Meng,
Xinkui Liu,
Wei Zhou,
Siyu Guo,
Xiaomeng Zhang,
Yingfei Li,
Shanshan Jia,
Jingyuan Zhang

Description

Table legends Table 1: Information of active components. Table 2: Information of molecular docking. Supplementary materials Supplementary materials contain eight tables. Supplementary file 1. Table S1: Basic information pertaining to the 138 candidate compounds of JWZHS. Supplementary file 2. Table S2: Information pertaining to the compound- putative target network of JWZHS. Supplementary file 3. Table S3: Information pertaining to the 110 nodes in the PPI network with common targets for URTI and pneumonia. Supplementary file 4. Table S4: Information pertaining to the compound-disease target PPI network. Supplementary file 5. Table S5: Information pertaining to the Clusters of the compound-disease target’ PPI network. Supplementary file 6. Table S6: GO enrichment analysis for each cluster (P<0.01 and FDR<0.01). Supplementary file 7. Table S7: KEGG pathway enrichment analysis for each cluster (P<0.01 and FDR<0.01). Supplementary file 8. Table S8: Information pertaining to the drug-compound-target-pathway network.

Files