Data for: Uniform NiFe Phosphide Nanosheets Arrays on Carbon Cloth as High-Performance Oxygen Evolution Catalysts

Published: 07-12-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/3g3883z2kg.1
Contributors:
Mingjia Zhi,
Wencong Wang,
Ning Zhang,
Xuehui Gao,
Changqing Teng,
Zongxiao Wu,
Xiaoyu Li,
Zhanglian Hong

Description

XR,SEM,TEM,XPS and OER data are included in this file

Files