Data for: De novo p.G696S mutation in COL4A1 causes intracranial calcification and late-onset cerebral hemorrhage: A case report and review of the literature

Published: 20 December 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/3kdcsyyd2b.1
Contributors:
Yasunari Sakai,
Keishiro Kinoshita,
Shouichi Ohga,
Akihiko Ueda,
Masafumi Sanefuji,
Motoshi Sonoda,
Hirotaka Matsui,
Ryutaro Kira,
Yukio Ando,
Kousuke Yonemoto,
Yoshito Ishizaki,
Hiroyuki Yamamoto

Description

supplementary data

Files