Cryo-EM structure of an extended SARS-CoV-2 replication and transcription complex reveals an intermediate state in cap synthesis. Yan et al

Published: 9 November 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/3t26cmw7k2.1
Contributors:
Liming Yan, Ji Ge, Litao Zheng, Ying Zhang, Yan Gao, Tao Wang, Yucen Huang, Yunxiang Yang, Shan Gao, Mingyu Li, Zhenyu Liu, Haofeng Wang, Yingjian Li, Yu Chen, Luke W. Guddat, Quan Wang, Zihe Rao,

Description

Original data for Figure 4c.

Files

Categories

Natural Sciences

Licence