Data for: Roles of aging in the production of a light-flavored Daqu

Published: 19 September 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/44nh835697.1
Contributors:
Xiuting Li, Mingquan Huang, Yanqiu Xia, Yuhang Zhang, Zhilei Fu, Baoguo Sun, Guangsen Fan, Xinlei Wang

Description

Flavoring substances and high-throughput sequencing data

Files

Categories

High-Throughput Sequencing

Licence