MINERVA: A facile strategy for SARS-CoV-2 whole genome deep sequencing of clinical samples (Chen et al)

Published: 9 November 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/45w7hv53yr.1
Contributors:
Chen Chen,
Jizhou Li,
Lin Di,
Qiuyu Jing,
Pengcheng Du,
Chuan Song,
Jiarui Li,
Qiong Li,
Yunlong Cao,
X. Sunney Xie,
Angela R. Wu,
Hui Zeng,
Yanyi Huang,
Jianbin Wang

Description

related article: MINERVA: A facile strategy for SARS-CoV-2 whole genome deep sequencing of clinical samples

Files

Categories

Document Type

License