Data for: Examining the chronology of transgressions since the late Pleistocene in the Fujian coast, southeastern China

Published: 3 December 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/47hyg7kpxf.1
Contributors:
Yong-Xiang Li, Chunhai Li, Tammy Rittenour, zhujun hu, Weiya Ge, Huaixue Xing, Liang Li

Description

Diatom data of Core LHZK01 from Longhai city, Fujian, China

Files

Categories

Paleoecology, Paleobiology

Licence