Data for: Monitoring of growth, digestion enzyme activity, immune response and water quality parameters of Golden crucian carp, (Carassius auratus) in zero-water exchange tanks of biofloc systems

Published: 14-02-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/47t98n2wkc.1
Contributors:
Zhe Yu,
Jing Duan,
Rui Zhu,
Min Li,
Yanhui LIU,
Liang Li,
Jingyao Wang,
Li-Fang Wu

Description

Basic data

Files