Data for: Monitoring of growth, digestion enzyme activity, immune response and water quality parameters of Golden crucian carp, (Carassius auratus) in zero-water exchange tanks of biofloc systems

Published: 14 February 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/47t98n2wkc.1
Contributors:
Zhe Yu, Jing Duan, Rui Zhu, Min Li, Yanhui LIU, Liang Li, Jingyao Wang, Li-Fang Wu

Description

Basic data

Files

Categories

Aquatic Biology

Licence