Data for: High iodine effects proliferation, apoptosis and migration of papillary thyroid carcinoma cells through autophagy induced by BRAF kinase

Published: 26-09-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/4fg7sp5rj8.1
Contributors:
Hong Qiao,
Yang Xu,
Xiao-na Xu,
Jing-jing Li,
Yan-meizhi Wu,
Jing-xue Sun,
De-xin Zhang

Description

experimental data

Files