Data for: Secondary metabolites from the mangrove sediment-derived fungus Penicillium pinophilum SCAU037

Published: 25-05-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/4fkkrjhx45.1
Contributors:
Jie Bao,
Fei He,
Xiaobao Li,
Jin-Hai Yu,
Xiaoyong Zhang,
nong xuhua,
Guang-Ying Chen,
Kongkai Zhu,
Yin-Yin Wang,
Hua Zhang

Description

Summplementary data for the manuscirpt

Files