Data for: Chemical index of alteration (CIA) of the Ediacaran Doushantuo Formation and its environmental implications

Published: 07-07-2020| Version 4 | DOI: 10.17632/4g9sshm9ny.4
Contributors:
Jiasheng Wang,
Peng Zhou,
Jie Zhao,
Yue Cen,
Xiaochen Ma,
Xiaohong Chen,
Yongbo Peng,
Zhou Wang,
Can Chen

Description

Major elements and CIA values of sediments from the Doushantuo Formation at YD-4 core and Sixi section.

Files