Podocyte SIRPα reduction aggravates lupus nephritis via promoting specific T cell inflammatory responses

Published: 4 December 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/4gsgzn4ns5.1
Contributors:
BIN QIAN, Rui Lu, Shuya Mao, Yang Chen, Miao Yang, Wenxuan Zhang, Mingchao Zhang, Dihan Zhu, Zhihong Liu, Ke Zen, Limin Li

Description

Raw WB data

Files

Categories

China

Licence