Data for: The Pyk2/MCU Pathway in the Rat Middle Cerebral Artery Occlusion Model of Ischemic Stroke

Published: 28 September 2017| Version 1 | DOI: 10.17632/4n8p7wmc4x.1
Contributors:
Xiaoyun Liu, Tong Zhang, Bin Li, Wang Wang, Li Guo, Liang Wang, Xinying Tian, Kun Zhang, Jiajia Yan

Description

all the data for Pyk2/MCU pathway

Files

Categories

Ischemia, Calcium

Licence