Data for: Design of high resistivity light-rare-earth-based PrFe1.93 magnetostrictive alloys: Si doping and high-pressure annealing

Published: 22 September 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/4njhpyrrjj.1
Contributors:
Chengchao Hu, Wenjian Lu, Wei Li, Tiannan Yang, Huaiyong Li, Peng Fu, Zhao Zhang, Wei-Feng Rao, Hairui Bai, Jigong Hao, Shouzhe Dong, Junjie Ni, Yangguang Shi, Denghu Wei

Description

XRD+M-H+Electrical resistivity+Magnetostriction

Files

Categories

Microstructure, Electrical Resistivity, Magnetism

Licence