Data for: Design of high resistivity light-rare-earth-based PrFe1.93 magnetostrictive alloys: Si doping and high-pressure annealing

Published: 22 September 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/4njhpyrrjj.1
Contributors:
Chengchao Hu,
Wenjian Lu,
Wei Li,
Tiannan Yang,
Huaiyong Li,
Peng Fu,
Zhao Zhang,
Wei-Feng Rao,
Hairui Bai,
Jigong Hao,
Shouzhe Dong,
Junjie Ni,
Yangguang Shi,
Denghu Wei

Description

XRD+M-H+Electrical resistivity+Magnetostriction

Files

Categories

Microstructure, Electrical Resistivity, Magnetism

License