Data for: Protective effect of umbilical cord mesenchymal stem cells combined with resveratrol against renal podocyte damage in NOD mice

Published: 5 September 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/4p5zfzbpgj.1
Contributors:
Yuxin Xian,
Jing Wang,
Li Li,
Jiapeng Niu,
Caixia Cao,
Yi Lin,
Yangang Wang,
Wei Wang,
Yanan Sun,
Yunlei Guo

Description

raw data

Files

Categories

Raw Materials Substitution

License