Data for: Morphology and maintenance of steep dunes near dune asymmetry transitional areas on the shallow shelf (Beibu Gulf, northwest South China Sea)

Published: 26 March 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/4xcthh9k36.1
Contributors:
Xiaochuan Ma, Jun Yan, Yongdong Song, Xiansan Liu, Jianxing Zhang,

Description

Geometry characters of measured steep dunes in Bebu Gulf, South China Sea.

Files

Categories

Geometry, Dunes, Shelf Process

Licence