Data for: Quantitative Analysis Method of Oil Occurrences in Tight Reservoir

Published: 25-04-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/566pm8bvgs.1
Contributors:
Haibo Li,
Qingqiao Zeng,
Hekun GUO,
Xiangui LIU,
Zhengming YANG,
Feixiang Qin,
Lixin Meng

Description

Quantitative Analysis Method of Oil Occurrences in Tight Reservoir

Files