Data for: Biotransformation of Huperzine A by Irpex lacteus-A Fungal Endophyte of Huperzia serrata

Published: 11 September 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/59x3kfsdvf.1
Contributors:
Weiguang Shan, Yun Zhang, Wei Mao, Cuiping Tong, Caixue Zhang, YOUMIN YING, Zhidong Zhang, Zhajun Zhan, Hangfei Yu, Yilian Xu, Qiyong Tang

Description

In this file, the HPLC profiles for the biotransformation and the spectroscopic data of the two new compounds were provided.

Files

Categories

Natural Product Chemistry

Licence