Data for: Isolation, identification and pathogenicity characterization of Vibrio ponticus from the golden pompano Trachinotus ovatus

Published: 30 May 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/5bdsn4v6p9.1
Contributors:
Shifeng Wang,
Wu Yue,
Li Qiming,
Ren Zhuling,
Cai Yan,
Erchao Li,
Yong-Can Zhou,
Guo Weiliang,
Liu Shubin

Description

There is the data for Isolation, identification and pathogenicity characterization of Vibrio ponticus from the golden pompano Trachinotus ovatus

Files