Data for: Isolation, identification and pathogenicity characterization of Vibrio ponticus from the golden pompano Trachinotus ovatus

Published: 30 May 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/5bdsn4v6p9.1
Contributors:
Wang Shifeng, Wu Yue, Li Qiming, Ren Zhuling, Cai Yan, Erchao Li, Yong-Can Zhou, Guo Weiliang, Liu Shubin

Description

There is the data for Isolation, identification and pathogenicity characterization of Vibrio ponticus from the golden pompano Trachinotus ovatus

Files

Categories

Aquaculture, Vibrio

Licence