Late Holocene pollen data from Caofeidian

Published: 18 October 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/5d5drzpvwg.1
Contributors:
Rongrong Wang, Yuecong Li, Shengrui Zhang, Qinghai Xu, Yawen Ge, Bing Li, Baoshuo Fan, Zhen Zhang, Cange Li, Ying Wang, Hanfei You, Yihang Cao, Yue Li

Description

Late Holocene pollen data from Caofeidian

Files

Institutions

Hebei Normal University

Categories

Pollen

Licence