Data for: Triptriolide antagonizes triptolide-induced nephrocyte apoptosis via inhibiting oxidative stress in vitro and in vivo

Published: 29 July 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/5gcv9zh85j.1
Contributors:
Bo Liu,
Peng Xu,
xiaowan wang,
Wei Mao,
Rui-min Tian,
Hongtao Xu,
zhaoyu lu,
Xiao-dong Han,
yiqi yang,
Xu-sheng Liu

Description

Original results of WB and Supplementary data

Files

Categories

Measure-Theoretic Results

License