Data for: Triptriolide antagonizes triptolide-induced nephrocyte apoptosis via inhibiting oxidative stress in vitro and in vivo

Published: 29 July 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/5gcv9zh85j.1
Contributors:
Bo Liu, Peng Xu, xiaowan wang, Wei Mao, Rui-min Tian, Hongtao Xu, zhaoyu lu, Xiao-dong Han, yiqi yang, Xu-sheng Liu

Description

Original results of WB and Supplementary data

Files

Categories

Measure-Theoretic Results

Licence