Data for: Characterization of particle size distributions during winter haze episodes in urban air

Published: 26-05-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/5hbwgpfdx4.1
Contributors:
yan cheng,
Lidia Morawska,
Lu Yan,
Qiyuan Wang,
Bowei Li,
Liyuan Zhang,
Yelin Wang,
Junji Cao,
Zhaolin Gu,
Yu Huang

Description

Particle number concentrations, meteorological data, and air pollutants over Xi'an

Files