Data for: Synthesis, biological evaluation, and molecular docking study of novel allyl-retrochalcones as a new class of protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors

Published: 6 February 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/5ymg9hf9sz.1
Contributors:
Seung Hoon Cheon,
wu xiaochao,
Suqing Zheng,
Huizhen Chen,
Yunjie Zhao,
Zhiguo Liu,
Weiwei Zhu,
Yonkai Cao,
Goo Yoon,
Fei Zhuang

Description

Spectral data

Files

Categories

Analytical Chemistry

License