Data for: Effect of tidal flooding on ecosystem CO2 and CH4 fluxes in a salt marsh in the Yellow River Delta

Published: 09-12-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/6556kzgxv3.1
Contributors:
Guangxuan Han,
Siyu Wei,
Haitao Wu,
Wenjun He,
Weimin Song,
Jianyang Xia,
Xiaojing Chu

Description

Effect of tidal flooding on ecosystem CO2 and CH4 fluxes in a salt marsh in the Yellow River Delta

Files