EGFR-Phosphorylated Platelet Isoform of Phosphofructokinase 1 Promotes PI3K Activation

Published: 20 April 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/658dzgyh5d.1
Contributors:
Zhimin Lu, Jong-Ho Lee, Rui Liu, Jing Li, Yugang Wang, Lin Tan, Xin-Jian Li, Xu Qian, Chuanbao Zhang, Yan Xia, Yanhua Zheng , Daqian Xu, Linyong Du, Wei Guo , Zhiyong Ding, Qianming Chen, Philip L. Lorenzi, Tao Jiang, Dongming Xing, Gordon B Mills

Description

Unprocessed data.

Files

Categories

Biological Database

Licence