EGFR-Phosphorylated Platelet Isoform of Phosphofructokinase 1 Promotes PI3K Activation

Published: 20 April 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/658dzgyh5d.1
Contributors:
Zhimin Lu,
Jong-Ho Lee,
Rui Liu,
Jing Li,
Yugang Wang,
Lin Tan,
Xinjian Li,
Xu Qian,
Chuanbao Zhang,
Yan Xia,
Yanhua Zheng ,
Daqian Xu,
Linyong Du,
Wei Guo ,
Zhiyong Ding,
Qianming Chen,
Philip L. Lorenzi,
Tao Jiang,
Dongming Xing,
Gordon B Mills

Description

Unprocessed data.

Files

Categories

Biological Database

License