A gut commensal bacterium promotes mosquito permissiveness to arboviruses

Published: 24-11-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/65fjp9yymt.1
Contributors:
Pa Wu,
Peng Sun,
Kaixiao Nie,
Yibin Zhu,
Mingyu Shi,
Changguang Xiao,
Han Liu,
Qiyong Liu,
Tongyan Zhao,
Xiaoguang Chen,
Hongning Zhou,
Penghua Wang,
Gong Cheng

Description

Data presented with sequence in the manuscript

Files