Production of γ-aminobutyric acid-enriched sourdough bread using an isolated Pediococcus pentosaceus strain JC30

Published: 8 May 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/668pff5byx.1
Contributors:
Jiajia Xuan, Xinyao Han, Junjia Che, Jun Zhuo, Jingjie Xu, Jianliang Lu, Huirong Mu, Jun Wang, Jie Tu, Guanhui Liu

Description

Production of γ-aminobutyric acid-enriched sourdough bread using an isolated Pediococcus pentosaceus strain JC30

Files

Categories

Gamma-Aminobutyric Acid, Bread, Lactic Acid Bacteria

Licence