Data for: The Neoproterozoic alkaline rocks from Fangcheng area, East Qinling (China) and their implications for regional Nb mineralization and tectonic evolution

Published: 17-09-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/67yg8zr49c.1
Contributors:
Lianxun Wang,
Yuxiang Zhu,
Wei Wang,
Michael Wiedenbeck,
Changqian Ma

Description

Fangcheng Manuscript dataset

Files