Stan badań nad współczesnymi stosunkami polsko-rosyjskimi

Published: 26 November 2020| Version 3 | DOI: 10.17632/68w8pcmcbb.3
Contributor:
Andrzej Szeptycki

Description

Celem niniejszego artykułu jest analiza obecnego stanu wiedzy nad współczesnymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Analizę przeprowadzono w oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu, rozumianą jako dorobek nauki poświęcony relacjom polsko-rosyjskim . Podczas kwerendy przeprowadzonej w szczególności w bazach Scopus, EBSCO , Google Scholar i Elibrary.ru zidentyfikowano 486 publikacje naukowe dotyczące stosunków polsko-rosyjskich, tak jak zostały one wcześniej zdefiniowane . Do korpusu zaliczono książki, artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych; nie uwzględniono natomiast prac niepublikowanych (prace doktorskie, konferencyjne papers). Przedmiotem analizy nie były również materiały źródłowe , w szczególności dokumenty i ich zbiory , wspomnienia czy materiały prasowe. Największą część korpusu stanowią publikacje polskie, dlatego to im poświęcono relatywnie uwagi.

Files

Institutions

Uniwersytet Warszawski

Categories

International Relations, Russia, Poland

Licence